Generalforsamling 2008

Referat af generalforsamling 26. februar 2008

Ordinær generalforsamling i Erhverv Lystrup tirsdag den 26/02-2008 kl. 19.00 i Beboerhuset

Dagsorden:

Valg af dirigent

  • Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  • Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
  • Fremlæggelse af budget og kontingent til godkendelse
  • Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
  • Valg af 2 revisorer
  • Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer
  • Eventuelt

Referat:

Ad 1. Valg af dirigent
Bente Skare blev valgt som dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig varslet og at dagsorden var i overensstemmelse med vedtægterne. Generalforsamlingen er hermed beslutningsdygtig.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning
Formand Mogens Kamp fremlagde bestyrelsens beretning (den trykte årsberetning er vedlagt referatet). Hermed afsluttede formanden sin beretning, som herefter blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad.3 Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse
Årsregnskabet blev udsendt til alle medlemmer inden generalforsamlingen, samt udleveret på papir forinden gennemgang, blev gennemgået af kasserer Finn Brogaard. Der har i årets løb været indtægter på i alt 65.651 kr. og udgifter på i alt 37.308 kr., således udviser årets resultat et overskud på 28.343 kr., mod et budgetteret underskud på - 12.000 kr. Hovedårsagen til den positive afvigelse på resultatet er at de budgetterede medlemsarrangementer i 2007 desværre ikke er blevet gennemført. Endvidere blev der i 2007 hensat udgift på 25.000 kr. til Lystrup Portalen.

Foreningens formue ved udgangen af regnskabsåret udgør 60.873 kr. Årsregnskabet er gennemgået og godkendt af revisorerne ved deres underskrift. Herefter blev regnskabet godkendt af generalforsamlingen.

Ad 4. Fremlæggelse af budget og kontingent til godkendelse
Finn Brogaard gennemgik det udsendte forslag til budget for 2008. Budgettet viser indtægter for i alt 65.500 kr. baseret på 1.000 kr. i kontingent fra 62 medlemmer hele året, og for 500 kr. for 5
nye medlemmer i andet halvår. Foreningen budgetterer med udgifter på i alt 94.500 kr., og forventer således et underskud for året 2008 på - 29.000 kr. Afvigelsen skyldes budgetteret tilskud på 25.000 kr. til Lystrup Portalen. Det blev kommenteret at der blev budgetteret med uændret antal
medlemmer. Bestyrelsens forslag til budget blev godkendt af generalforsamlingen.

Ad 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
Afgående medlemmer er Torben Bendixen, Flemming Strange og Mogens Kamp.
Bestyrelsen foreslog genvalg af Mogens Kamp og nyvalg af Caspar Elkjær, og Thomas Buchardt (suppleant det seneste år).

Følgende blev herefter valgt til bestyrelsen for en 2 års periode:
1) Mogens Kamp, Interim Management
2) Caspar Elkjær, Nordea
3) Thomas Buchardt, Danske Bank
Som suppleant blev Jens Jakobsen genvalgt for en 1 års periode.
Jens Jakobsen var ikke til stede ved generalforsamlingen.

Ad. 6. Valg af 2 revisorer
Bestyrelsen foreslog genvalg til Anette Nielsen og Bente Skare, hvilket blev accepteret af begge. Anette Nielsen var ikke til stede ved generalforsamlingen.

Ad. 7. Behandling af forslag fra bestyrelse og medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse og medlemmer.

Ad. 8. Eventuelt.
Mogens Kamp holdte en lille takke-tale for Flemming Strange, med tak for en god indsats og godt samarbejde. MK orienterede kort om samarbejdet med Århus Fremad. Direktør for Århus Fremad, Torben Bendixen, var desværre forhindret i at deltage ved generalforsamlingen, og fortælle om aktiviteterne for 2008 Da der ikke var mere til dette punkt, erklærede dirigenten generalforsamlingen for hævet.

Efter generalforsamlingen fortalte Mogens Kamp om status og visioner på projektet "Liv i Lystrup Bymidte".

Lystrup, den 3. marts 2008
Bente Skare Mogens Kamp Thomas Buchardt
Dirigent Formand Referent